Lut
24
Kredyt i pożyczka, to nie to samo.

Te dwa pojęcia można używać zamiennie. Biorąc formalny punkt widzenia mogą się one różnić. Jaka jest główna puenta pożyczki oraz kredytu? Z pewnością w tym przypadku należy powiedzieć o zaciągnięciu długu. Bardzo często z tego powodu można się spotkać z zamiennym stosowaniem tych pojęć. Można jednak powiedzieć o kilku różnicach jakie tutaj mogą występować.

Warto sobie uświadomić to iż kredyt można otrzymać w banku. Ten termin jest przeznaczony tylko i wyłącznie bankom. Zgodnie z prawem bankowym w art. 5 można stwierdzić to iż udzielenie kredytu może być czynnością bankową. Z tego powodu można liczyć na różnego rodzaju konsekwencje prawne oraz ekonomiczne. Jeśli chodzi o art. 69 to tutaj umowa kredytu winna się zawierać na piśmie. Jeśli chodzi o element umowy kredytu to warto tutaj zaliczać oczywiście kwotę kredytu, termin spłaty kredytu oraz zasady. Najważniejsze jest w takiej sytuacji jasne określenie celu kredytu.

Biorąc pod uwagę pożyczkę należy uświadomić sobie to iż to może być pojęcie trochę szersze. W wielu przypadkach pożyczkodawca to oczywiście instytucja bądź podmiot fizyczny z tym warunkiem iż pożyczone pieniądze nie są osoby trzeciej. Jeśli chodzi o zasady to regulacje dotyczą kodeksu cywilnego. Zasady pożyczki mogą być z pewnością dość luźne. Główna różnica w odniesieniu do kredytu to oczywiście fakt iż pożyczone pieniądze można wydać w obojętnie jakim celu. Niska kwota pożyczki nie będzie zobowiązywać podpisywania umowy. Na pewno występować tutaj będzie zasada między pożyczkobiorcą oraz pożyczkodawcą. Większa kwota winna dotyczyć spisania umowy jaka może stanowić podstawę do różnego rodzaju rozstrzygnięć. Najważniejsze różnice jakie w tym przypadku mogą występować dotyczyć będą oczywiście tego jaka tutaj będzie występować cena oraz kwota, regulacje prawne, rodzaj umowy, tego kto może ją udzielać oraz przeznaczenie. Jeśli chodzi o kredyt to tutaj główna charakterystyka dotyczy prawa bankowego, w przypadku pożyczki należy powiedzieć o kodeksie cywilnym. Jaki jest cel tych dwóch rozwiązań? Oczywiście kredyt zawiera przeznaczenie określone w umowę, a pożyczka jest kompletnie dowolna. Rodzaj umowy może się także różnić. Kredyt zawiera formę pisemną razem z kosztem i terminem zwrotu, a pożyczka składa się z dowolnej formy umowy. Kwota więcej jak 500zł dotyczy pisemnego zawarcia umowy.

Sty
26
Jak klasyfikujemy kredyty.

Kredytem można nazwać pewnego rodzaju odstąpienie wartości pieniężnej w zamian za zobowiązanie się, iż ta kwota zostanie w określonym czasie zwrócona łącznie z odsetkami jakie zostaną naliczone odnośnie do procentowania jakie ma dany kredyt. Z kredytem wiążą się określone koszta. Są nimi odsetki. Są one w dużej mierze uzależnione od wielkości stóp procentowych jakie co miesiąc są ustalane i podawane przez Rade Polityki Pieniężnej. Kredyt może zostać udzielony tylko i wyłącznie przez instytucje jakie posiadają ku temu określone upoważnienia. Taka instytucja nazywana jest wierzycielem w stosunku do osoby jakiej udzieliła kredytu, po najlepsze oferty wejdź na http://www.niskarata.org.

Kredyt może zostać udzielony zarówno w złotówkach jak i w obcych walutach. Kredyty mają różny charakter i biorąc go pod uwagę kredyty można podzielić na dwie grupy. z jednej mamy kredyty towarowe zaś z drugiej kredyty pieniężne. Kredyt towarowy jest kredytem z jakim mamy do czynienia w momencie, kiedy sprzedawca odracza moment, kiedy pobierze pieniądze za towar jaki sprzedał. W przypadku kredytu pieniężnego wierzyciel uzgadnia sumę pieniędzy z kredytobiorcą i określa czas na sfinansowanie jego potrzeb. Kredyty można również podzielić ze względu na termin ich spłaty. Tutaj wyróżnia się trzy rodzaje kredytów. Pierwszy z nich jest kredyt krótkoterminowy jaki udzielany jest na okres do jednego roku. Drugą grupę stanowią kredyty średnioterminowe, które brane są na okres od roku do lat trzech. Ostatnia trzecia grupa to kredyty długoterminowe jakich udziela się na okres powyżej trzech lat. Kredyty można jeszcze podzielić na kredyty gospodarcze i na kredyty dla osób fizycznych.

Każdy kredyt trzeba w jakiś sposób spłacić. Ustala się ku temu raty kredytu. Rata kredytu stanowi koszt jaki naliczany jest co miesiąc. W jego skład wchodzi rata kapitałowa oraz rata odsetkowa. Rata kapitałowa jest niczym innym jak częścią kwoty jaką pożyczamy i jaka co miesiąc jest spłacana. Rata odsetkowa natomiast jest kwota jaka jest dodawana do raty kapitałowej. Wielkość odsetek uzależniona jest od wielkości oprocentowania jakie ma kredyt. Raty kredytu można podzielić na raty stałe i raty malejące. W przypadku rat stałych jaka sama nazwa wskazuje każda jest jednakowa. Kwota jaką pożyczyliśmy dzieli się na jednakowe, równe części i spłaca się je co miesiąc. W przypadku rat malejących każda kolejna jest mniejsza. Tym samy pierwsza rata jaką wpłacamy jest największa zaś ostatnia wpłacona przez nas jest najmniejsza.

Kredyty można również podzielić ze względu na ich przeznaczenie. W tym podziale można wyróżnić trzy rodzaje kredytów. Mamy kredyty przeznaczone na działalność gospodarczą, kredyty konsumpcyjne oraz kredyty mieszkaniowe. Kolejny z podziałów to podział kredytów na czas ich spłaty. Tutaj mamy kredyty krótkoterminowe spłacane do jednego roku, kredyty średnioterminowe spłacane do pięciu lat i kredyty długoterminowe jakie spłaca się więcej niż pięć lat. Kredyty możemy również podzielić ze względu na ich zabezpieczenie. Tutaj wyróżniamy kredyty lombardowe i kredyty hipoteczne. W przypadku kredytów lombardowych ich zabezpieczeniem jest zastaw bankowy na jakiś wartościowy przedmiot. Może być nim również towar lub papiery wartościowe. W przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczeniem jest hipoteka jaką ustanawia się na nieruchomość na jaką ten kredyt jest brany. Patrząc na podziały kredytów warto zwrócić uwagę na podział kredytów ze względu na ich walutę. Tutaj wyróżniamy kredyty w polskich złotówkach i kredyty w dewizach. Jak widać kredyty można podzielić na wiele grup ze względu na określone warunki jakie spełniają.

Paź
13
Kredyty konsumpcyjne, towarowe i akceptacyjne.

Jednym z kredytów bankowych z jakich mogą skorzystać kredytobiorcy jest kredyt konsumpcyjny. Bank udziela go na określoną potrzebę danego klienta, z którym ustala indywidualnie jak ma wyglądać spłata tegoż kredytu. W przypadku kredytów konsumpcyjnych najczęściej zabezpieczeniem jest poręczenie innej osoby lub dochody kredytobiorcy. Bank wylicza każdemu kredytobiorcy zdolność kredytową. Jest to zdolność do spłacenia zaciągniętego kredytu. Taki kredyt najczęściej brany jest po to, aby pozyskać pieniądze na określony cel. Nie jest koniecznością wzięcie kredytu, gdyż pieniądze mają być na coś dodatkowego, bez czego na ogół można sobie poradzić. Bardzo często kredyt brany jest na kupno jakiegoś sprzętu do domu, czy też na remont mieszkania.

Kredyt akceptacyjny zaliczany jest do grupy kredytów krótkoterminowych. Jest on pewną odmianą kredytu dyskontowanego. Do tego, aby można było taki kredyt uruchomić potrzebne jest zawarcie określonej umowy. Na jej mocy bank akceptuje wystawione weksle jakie sporządziła uprawniona do tego osoba. Wszystko musi dziać się zgodnie z podpisaną umową. Kredyt akceptacyjny udzielany jest na krótki odcinek czasu. Najczęściej pieniądze pozyskane w ten sposób mają być przeznaczone na finansowanie bieżących działalności. Bank jaki przyjmuje weksel to bank akceptacyjny, nie daje on klientowi do dyspozycji pieniędzy, a tylko poprzez podpisany weksel jest on głównym dłużnikiem wekslowym jaki ma obowiązek tek weksel wykupić. Weksel, który zostanie zaakceptowany można złożyć w tym banku w jakim go zaakceptowano jak też i w innym banku. W niektórych przypadkach bank może chcieć zabezpieczenie kredytu. Przyjmując weksle banki sprawdzają, czy są one zgodne z prawem wekslowym i ich kwota nie jest wyższa od sumy jaka została wskazana w umowie. Bank patrzy również na terminy płatności, aby były one zgodne z umową. Powinien być również wskazany oddział banku akceptacyjnego.

Bez względu na to jaki kredyt wybierzemy jako kredytobiorcy mamy swoje określone uprawnienia. Możemy taki kredyt spłacić przed terminem. Czasami taka wcześniejsza spłata kredytu obarczona jest z przymusem zapłacenia prowizji. Może być to zapisane w umowie jaką podpiszemy z bankiem. Co istotne każdy kredytobiorca ma prawo zrezygnować z kredytu w przeciągu dwóch tygodni. W tym czasie bez żadnego tłumaczenia dlaczego może odstąpić od umowy i zwrócić pożyczone pieniądze. Trzeba wówczas napisać specjalne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli jeszcze nie otrzymaliśmy pieniędzy od banku po prostu bank im nam nie wypłaci. W przypadku, kiedy mamy już pieniądze na koncie musimy je zwrócić we wskazanym przez bank terminie.

Sie
12
Jest dobrze poprowadzony kredyt gotówkowy to i zadowolenie

Kredyt gotówkowy to umowa z bankiem na konkretnych warunkach. Klient zobowiązany jest przedstawić swoją wiarygodność, w momencie gdy wszystko jest w porządku i wypłacone są ustalone środki nie pozostaje nic innego jak tylko być świadomym, że dopóki nie wyreguluje się długu jest się kredytobiorcą. Podejmowanie jakichkolwiek pochopnych kroków, czy też ucieczka od regulowania zadłużenia może prowadzić do przykrych konsekwencji nie tylko finansowych jak też prawnych, najszybsze pożyczki znajdziesz tutaj na http://www.okasa.pl/.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel to świetne rozwiązanie dla osób, które preferują wygodne warunki umowy oraz szybką realizację. Ta metoda finansowa bardzo przypadła do gustów klientów, bo przecież komfort dziś się ceni. Oczywiście kiedy chodzi o finanse to nie można bagatelizować bezpieczeństwa, instytucja bankowa dba o swoje interesy, a więc też ma swoje wymagania, między innymi weksel in blanco, poręczenie osób trzecich i zaświadczenie o ubezpieczeniu, bo im więcej posiada się dokumentów o wiarygodności to i większe szanse na uzyskanie konkretnej kwoty. Seniorzy również są klientami, bo przecież kredyt gotówkowy na dowolny cel jest dla każdego niezależnie od wieku. Tutaj istotny jest ostatni wycinek emerytury ale zaświadczenie z ZUS, to właśnie z tych dokumentów jest szans obliczyć dokładną kwotę. Kusi kredyt gotówkowy na dowolny cel, ponieważ nie trzeba się z niczego tłumaczyć. Można wydać pieniądze tak naprawdę na co się tylko chce, a jak wiadomo, ówczesne pokolenie preferuje wydawanie pieniędzy bez tłumaczenia. Kredyt na rachunek bieżący jest skorzystaniem z istniejącego już konta, czyli po prostu oszczędność czasu. Preferuje się wygodne rozwiązania a to bez wątpienia takie jest. Jedynie na co należy poświecić czas to jest sprawdzenie historii podanego rachunku przez bank, w końcu to instytucja, która dba o swoje interesy. Kiedy bank sprawdzi czy klient nie ma zadłużenia można śmiało oczekiwać na pozytywną opinię. Karta kredytowa też zalicza się do gotówkowych, tylko pieniądze przelewane są na konto, aby w razie okoliczności zawsze móc je bezproblemowo wypłacić. Granica pozwala na ochronę, bo przecież nie każdy właściciel karty kredytowej jest odpowiedzialny, poprzez określony z góry limit jest zagwarantowane pełne bezpieczeństwo.

Kredyt gotówkowy to naprawdę ciekawa opcja finansowa, ale bez odpowiedniego przygotowania nie ma co liczyć na spektakularne efekty. Najważniejsza jest postawa osoby zainteresowanej, gdy jest odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji to też ogromne prawdopodobieństwo zadowolenia.

Maj
12
Kredyt gotówkowy zyskiem dla obu stron.

Kredyt gotówkowy jest zyskiem dla obu stron, jakich obu stron? A no dla instytucji bankowych, które owych kredytów gotówkowych udzielają, ale także i dla kredytobiorców, którzy po owe kredyty sięgają. Teraz odpowiedzmy sobie, na czym polega ów zysk. Jeżeli chodzi o banki, to oczywiście one udzielają kredytów gotówkowych na określony procent, czyli innymi słowy zarabiają na owym oprocentowaniu. Zysk z jednego udzielonego kredytu gotówkowego nie jest jakiś duży, ale jeżeli zsumujemy zyski ze wszystkich kredytów gotówkowych w danym miesiącu to wówczas otrzymamy bardzo duże kwoty. Owe kwoty pieniężne posłużą bankom do tego by udzielać kolejnych kredytów gotówkowych czy też bezgotówkowych, posłużą bankom do tego by stabilnie funkcjonować, wypłacać pieniądze z lokat bankowych czy po prostu inwestować owe zarobione pieniądze po to by je jeszcze bardziej pomnożyć. Ostatecznie od tego są banki od obracania pieniędzmi i od ich bezpiecznego pomnażania. Jeżeli chodzi o drugą stronę, to oczywiście kredytobiorcy również zyskują bardzo wiele, po pierwsze otrzymują pieniądze z pewnego źródła, bo czy może być pewniejsze źródło niż sam bank? Raczej nie. Dalej, kredytobiorca otrzymuje dodatkowe pieniądze z tytułu przyznanego kredytu gotówkowego, jak wiemy dziś dodatkowe pieniądze to przede wszystkim dodatkowe możliwości, a idąc dalej tym tropem, dodatkowe możliwości to dodatkowe szanse na realizację naszych planów, marzeń i konkretnych zamiarów, czyli szanse na poprawę jakości naszego życia codziennego. Z tych szans i okazji skorzystało już bardzo wiele Polaków i Polek. Kredytobiorca, zatem zyskuje pewność, pieniądze i może działać, może ruszyć z miejsca i zmieniać swoje życie i życie swoich najbliższych na lepsze, ostatecznie o to przecież w życiu chodzi, o dążenie ku lepszej przyszłości.

Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe to ich dobrym przykładem będzie kredyt studencki. Ale ogólnie rzec ujmując kredytami gotówkowymi nazwiemy każdy kredyt, który w całości zostanie nam wypłacony gotówką, co bardzo istotne, tylko i wyłącznie gotówką, stąd taką właśnie mają nazwę, czyli kredyty gotówkowe. Nie mniej jednak, sa one zróżnicowane, należą po prostu to jedne j grupy, a różnice mogą zachodzić chociażby na płaszczyźnie oprocentowania czy po prostu czasu spłaty danego kredytu, zapraszam po najlepsze oferty w sieci na http://www.splatka.pl/.

Na koniec, można dodać, że kredyty gotówkowe to w pełni bezpieczna i pewna inwestycja, ponieważ można, ów kredyt nazwać inwestycją. Inwestycją, w co? A co inwestycją w nasze życie i życie naszych najbliższych.