Sty
26
Jak klasyfikujemy kredyty.

Kredytem można nazwać pewnego rodzaju odstąpienie wartości pieniężnej w zamian za zobowiązanie się, iż ta kwota zostanie w określonym czasie zwrócona łącznie z odsetkami jakie zostaną naliczone odnośnie do procentowania jakie ma dany kredyt. Z kredytem wiążą się określone koszta. Są nimi odsetki. Są one w dużej mierze uzależnione od wielkości stóp procentowych jakie co miesiąc są ustalane i podawane przez Rade Polityki Pieniężnej. Kredyt może zostać udzielony tylko i wyłącznie przez instytucje jakie posiadają ku temu określone upoważnienia. Taka instytucja nazywana jest wierzycielem w stosunku do osoby jakiej udzieliła kredytu, po najlepsze oferty wejdź na https://www.niskarata.org/kredyty-gotowkowe porównywarka kredytów gotówkowych.

Kredyt może zostać udzielony zarówno w złotówkach jak i w obcych walutach. Kredyty mają różny charakter i biorąc go pod uwagę kredyty można podzielić na dwie grupy. z jednej mamy kredyty towarowe zaś z drugiej kredyty pieniężne. Kredyt towarowy jest kredytem z jakim mamy do czynienia w momencie, kiedy sprzedawca odracza moment, kiedy pobierze pieniądze za towar jaki sprzedał. W przypadku kredytu pieniężnego wierzyciel uzgadnia sumę pieniędzy z kredytobiorcą i określa czas na sfinansowanie jego potrzeb. Kredyty można również podzielić ze względu na termin ich spłaty. Tutaj wyróżnia się trzy rodzaje kredytów. Pierwszy z nich jest kredyt krótkoterminowy jaki udzielany jest na okres do jednego roku. Drugą grupę stanowią kredyty średnioterminowe, które brane są na okres od roku do lat trzech. Ostatnia trzecia grupa to kredyty długoterminowe jakich udziela się na okres powyżej trzech lat. Kredyty można jeszcze podzielić na kredyty gospodarcze i na kredyty dla osób fizycznych.

Każdy kredyt trzeba w jakiś sposób spłacić. Ustala się ku temu raty kredytu. Rata kredytu stanowi koszt jaki naliczany jest co miesiąc. W jego skład wchodzi rata kapitałowa oraz rata odsetkowa. Rata kapitałowa jest niczym innym jak częścią kwoty jaką pożyczamy i jaka co miesiąc jest spłacana. Rata odsetkowa natomiast jest kwota jaka jest dodawana do raty kapitałowej. Wielkość odsetek uzależniona jest od wielkości oprocentowania jakie ma kredyt. Raty kredytu można podzielić na raty stałe i raty malejące. W przypadku rat stałych jaka sama nazwa wskazuje każda jest jednakowa. Kwota jaką pożyczyliśmy dzieli się na jednakowe, równe części i spłaca się je co miesiąc. W przypadku rat malejących każda kolejna jest mniejsza. Tym samy pierwsza rata jaką wpłacamy jest największa zaś ostatnia wpłacona przez nas jest najmniejsza.

Kredyty można również podzielić ze względu na ich przeznaczenie. W tym podziale można wyróżnić trzy rodzaje kredytów. Mamy kredyty przeznaczone na działalność gospodarczą, kredyty konsumpcyjne oraz kredyty mieszkaniowe. Kolejny z podziałów to podział kredytów na czas ich spłaty. Tutaj mamy kredyty krótkoterminowe spłacane do jednego roku, kredyty średnioterminowe spłacane do pięciu lat i kredyty długoterminowe jakie spłaca się więcej niż pięć lat. Kredyty możemy również podzielić ze względu na ich zabezpieczenie. Tutaj wyróżniamy kredyty lombardowe i kredyty hipoteczne. W przypadku kredytów lombardowych ich zabezpieczeniem jest zastaw bankowy na jakiś wartościowy przedmiot. Może być nim również towar lub papiery wartościowe. W przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczeniem jest hipoteka jaką ustanawia się na nieruchomość na jaką ten kredyt jest brany. Patrząc na podziały kredytów warto zwrócić uwagę na podział kredytów ze względu na ich walutę. Tutaj wyróżniamy kredyty w polskich złotówkach i kredyty w dewizach. Jak widać kredyty można podzielić na wiele grup ze względu na określone warunki jakie spełniają.